Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte na https://samweale.com (ďalej len „stránka“). Chápeme, že súkromie online je dôležité pre používateľov našej stránky, najmä pri podnikaní. Týmto vyhlásením sa riadia naše zásady ochrany osobných údajov s ohľadom na tých používateľov stránky (ďalej len „návštevníci“), ktorí navštívia stránku bez toho, aby vykonali obchodnú transakciu, a návštevníkov, ktorí sa zaregistrujú na vykonávanie obchodných transakcií na stránke a využívajú rôzne služby ponúkané spoločnosťou samweale (súhrnne „služby
“ ) („Oprávnení zákazníci“).

„Osobne identifikovateľné informácie“

odkazuje na akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu byť použité na identifikáciu, kontaktovanie alebo lokalizáciu osoby, ktorej sa tieto informácie týkajú, vrátane, ale nie výlučne, mena, adresy, telefónneho čísla, faxového čísla, e-mailovej adresy, finančných profilov, sociálneho zabezpečenia číslo a informácie o kreditnej karte. Osobne identifikovateľné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré sa zhromažďujú anonymne (tj bez identifikácie jednotlivého používateľa) ani demografické informácie, ktoré nie sú spojené s identifikovanou osobou.

Aké informácie umožňujúce identifikáciu osôb sa zhromažďujú?

Môžeme zhromažďovať základné informácie o používateľskom profile od všetkých našich Návštevníkov. Od našich autorizovaných zákazníkov zhromažďujeme nasledujúce dodatočné informácie: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, informácie o profile sociálnych médií,

Aké organizácie zhromažďujú informácie?

Okrem nášho priameho zhromažďovania informácií môžu naši predajcovia služieb tretích strán (ako sú spoločnosti vydávajúce kreditné karty, zúčtovacie strediská a banky), ktorí môžu poskytovať také služby, ako sú úverové, poisťovacie a úschovné služby, získavať tieto informácie od našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov. Nekontrolujeme, ako tieto tretie strany používajú takéto informácie, ale žiadame ich, aby prezradili, ako používajú osobné údaje, ktoré im poskytli návštevníci a autorizovaní zákazníci. Niektoré z týchto tretích strán môžu byť sprostredkovateľmi, ktorí konajú výlučne ako články v distribučnom reťazci a neuchovávajú, neuchovávajú ani nepoužívajú informácie, ktoré im boli poskytnuté.

Ako stránka používa osobné údaje?

Osobne identifikovateľné informácie používame na prispôsobenie stránky, na vytváranie vhodných ponúk služieb a na splnenie požiadaviek na nákup a predaj na stránke. Návštevníkom a Autorizovaným zákazníkom môžeme poslať e-mail o možnostiach prieskumu alebo nákupu a predaja na stránke alebo o informáciách súvisiacich s predmetom stránky. Osobne identifikovateľné informácie môžeme použiť aj na kontaktovanie návštevníkov a oprávnených zákazníkov v reakcii na konkrétne otázky alebo na poskytnutie požadovaných informácií.

S kým môžu byť informácie zdieľané?

Osobne identifikovateľné informácie o autorizovaných zákazníkoch môžu byť zdieľané s inými autorizovanými zákazníkmi, ktorí chcú vyhodnotiť potenciálne transakcie s inými autorizovanými zákazníkmi. Môžeme zdieľať súhrnné informácie o našich návštevníkoch, vrátane demografických údajov našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov, s našimi pridruženými agentúrami a dodávateľmi tretích strán. Ponúkame tiež možnosť „odmietnuť“ prijímanie informácií alebo kontaktovanie nami alebo akoukoľvek agentúrou konajúcou v našom mene.

Ako sa uchovávajú informácie umožňujúce identifikáciu osôb?

Osobne identifikovateľné informácie zhromaždené spoločnosťou samweale sú bezpečne uložené a nie sú prístupné tretím stranám ani zamestnancom samweale s výnimkou použitia vyššie uvedeného.

Aké možnosti majú návštevníci v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a distribúciou informácií?

Návštevníci a autorizovaní zákazníci sa môžu odhlásiť z prijímania nevyžiadaných informácií od nás a/alebo našich predajcov a pridružených agentúr alebo ich kontaktovaní od nás a/alebo našich predajcov a pridružených agentúr odpovedaním na e-maily podľa pokynov alebo kontaktovaním nás na adrese [email protected]

Cookies

Súbor cookie je reťazec informácií, ktoré webová lokalita ukladá v počítači návštevníka a ktorý prehliadač návštevníka poskytuje webovej lokalite vždy, keď sa návštevník vráti.

Na zhromažďovanie informácií používame „cookies“. Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

Používajú sa na stránke cookies?

Súbory cookie sa používajú z rôznych dôvodov. Cookies používame na získanie informácií o preferenciách našich Návštevníkov a službách, ktoré si vyberú. Cookies používame aj na bezpečnostné účely, aby sme chránili našich Autorizovaných zákazníkov. Napríklad, ak je prihlásený Autorizovaný zákazník a stránka sa nepoužíva dlhšie ako 10 minút, automaticky ho odhlásime. Návštevníci, ktorí si neželajú, aby boli cookies umiestňované na ich počítačoch, by mali pred použitím https://samweale.com nastaviť svoje prehliadače tak, aby cookies odmietali, s nevýhodou, že niektoré funkcie webovej stránky nemusia bez pomoci cookies správne fungovať.

Súbory cookie používané našimi poskytovateľmi služieb

Naši poskytovatelia služieb používajú cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači, keď navštívite našu webovú stránku. Ďalšie podrobnosti o tom, ktoré súbory cookie sa používajú, nájdete na našej informačnej stránke o súboroch cookie.

Ako WPLegalPages používa prihlasovacie informácie?

samweale používa prihlasovacie informácie, vrátane, ale nie výlučne, IP adries, poskytovateľov internetových služieb a typov prehliadačov, verzie prehliadača, navštívených stránok, dátumu a času návštevy, na analýzu trendov, správu stránky, sledovanie pohybu a používania používateľa a zhromažďovanie široké demografické informácie.

Ktorí partneri alebo poskytovatelia služieb majú prístup k Osobne identifikovateľným informáciám od návštevníkov a/alebo oprávnených zákazníkov na stránke?

samweale uzavrela a bude naďalej uzatvárať partnerstvá a iné pridruženia s množstvom predajcov. Takíto predajcovia môžu mať prístup k určitým Osobne identifikovateľným informáciám na základe potreby poznať základ pre hodnotenie oprávnenosti služby u oprávnených zákazníkov. Naše zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na ich zhromažďovanie alebo používanie týchto informácií.

Ako stránka uchováva osobné údaje v bezpečí?

Všetci naši zamestnanci sú oboznámení s našou bezpečnostnou politikou a postupmi. Osobne identifikovateľné informácie našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov sú prístupné iba obmedzenému počtu kvalifikovaných zamestnancov, ktorí dostanú heslo, aby získali prístup k informáciám. Naše bezpečnostné systémy a procesy pravidelne auditujeme. Citlivé informácie, ako sú čísla kreditných kariet alebo rodné čísla, sú chránené šifrovacími protokolmi, ktoré chránia informácie odosielané cez internet. Aj keď prijímame komerčne primerané opatrenia na udržanie bezpečnej stránky, elektronická komunikácia a databázy podliehajú chybám, falšovaniu a vlámaniu a nemôžeme zaručiť ani zaručiť, že sa takéto udalosti neuskutočnia a nebudeme niesť zodpovednosť voči návštevníkom alebo Oprávnení zákazníci pre všetky takéto udalosti.

Ako môžu návštevníci opraviť akékoľvek nepresnosti v údajoch umožňujúcich identifikáciu osôb?

Návštevníci a oprávnení zákazníci nás môžu kontaktovať, aby sme o nich aktualizovali Osobne identifikovateľné informácie alebo opravili akékoľvek nepresnosti e-mailom na adresu [email protected]

Môže návštevník vymazať alebo deaktivovať osobne identifikovateľné informácie zhromaždené webom?

Návštevníkom a Autorizovaným zákazníkom poskytujeme mechanizmus na vymazanie/deaktiváciu Osobne identifikovateľných informácií z databázy Stránky kontaktovaním. Z dôvodu záloh a záznamov o vymazaní však môže byť nemožné vymazať záznam návštevníka bez zachovania niektorých zvyškových informácií. Jednotlivcovi, ktorý požiada o deaktiváciu Osobne identifikovateľných informácií, budú tieto informácie funkčne vymazané a my nebudeme predávať, prevádzať ani používať Osobne identifikovateľné informácie týkajúce sa tohto jednotlivca v budúcnosti.

Vaše práva

Toto sú zhrnuté práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov

  • Právo na prístup
  • Právo na opravu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo namietať proti spracovaniu
  • Právo na prenosnosť údajov
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  • Právo odvolať súhlas

Súkromie detí

Naša služba sa netýka „detí“, osôb mladších ako 18 rokov a vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov.

Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, ihneď nás kontaktujte na uvedených kontaktných údajoch. Ak sa dozvieme, že deti mladšie ako 18 rokov poskytli osobné údaje, tieto informácie okamžite vymažeme z našich serverov.

Súlad so zákonmi

Sprístupnenie osobných údajov v súlade so zákonom. Osobne identifikovateľné informácie zverejníme, aby sme vyhoveli súdnemu príkazu alebo predvolaniu alebo žiadosti orgánu činného v trestnom konaní o uvoľnenie informácií. Osobne identifikovateľné informácie zverejníme aj vtedy, keď to bude primerane potrebné na ochranu bezpečnosti našich návštevníkov a oprávnených zákazníkov.

Čo sa stane, ak sa Zásady ochrany osobných údajov zmenia?

Našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov informujeme o zmenách našich zásad ochrany osobných údajov zverejnením takýchto zmien na stránke. Ak však zmeníme naše zásady ochrany osobných údajov spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zverejnenie Osobne identifikovateľných informácií, o ktorých zverejnenie predtým požiadal návštevník alebo oprávnený zákazník, budeme kontaktovať takéhoto návštevníka alebo oprávneného zákazníka, aby sme takémuto návštevníkovi alebo oprávnenému zákazníkovi umožnili zabrániť takéto zverejnenie.

Odkazy

https://samweale.com obsahuje odkazy na iné webové stránky. Upozorňujeme, že keď kliknete na jeden z týchto odkazov, presuniete sa na inú webovú stránku. Odporúčame vám prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto prepojených stránok, pretože ich zásady ochrany osobných údajov sa môžu líšiť od našich.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese [email protected]


Posledná aktualizácia: 31. januára 2023